Przedszkole nr 95 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole95.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne:

  • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2021-07-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Borowiec,
Sekretariat.p095@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 68 25.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola Nr 95 we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy: Lwowska 30a we Wrocławiu

jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych częściowo.
Budynek umiejscowiony jest pomiędzy blokami osiedla znajdującego się w kwadracie ulic: Lwowskiej, Jemiołowej, Zaporoskiej i Lubuskiej. Do budynku prowadzi wejście do którego prowadzą schody. Przy schodach jest podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Za drzwiami wejściowymi do placówki znajduje się mały przedsionek i następne drzwi. Drzwi są szerokie i można je otworzyć aby wejście było jeszcze szersze. W budynku jest jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przedszkole nie posiada parkingu.

Dostępność tłumacza języka migowego
Brak tłumacza języka migowego.

Skróty klawiszowe
Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

Data publikacji strony: 2021-07-21.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-21