STATUT PRZEDSZKOLA nr 95 we Wrocławiu

 

Na podstawie art.102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59) oraz na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia  16. 04. 2018 r.   Wrocław, maj 2018 r.

 

Rozdział I

Postanowienia Wstępne

§ 1 1. Siedzibą Przedszkola nr 95 jest budynek wolnostojący przy ul. Lwowskiej 30a we Wrocławiu. 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wrocław. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 4. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej. 5. Obsługę finansowo- księgową Przedszkola nr 95 prowadzi Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. 6. Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści: „Przedszkole Nr 95 53 – 516 Wrocław ul. Lwowska 30a NIP: 894-27-20-997 Regon: 930112756 7. Przedszkole nr 95 jako jednostka budżetowa Gminy Wrocław działa w ramach jednego podatnika tj. Gminy Wrocław, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 8. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Nr 95

§ 2 Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 95 we Wrocławiu przy ul. Lwowskiej 30a 2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 95 przy ul. Lwowskiej 30a 3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola, 4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 3 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka 3. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje: 4 1) sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem, 2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, 3) zaplecze sanitarne, 4) plac zabaw, 4. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń. 5. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 6. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje: 1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju, 2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka, 11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego, 17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 4 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka, 2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, 3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności, 4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno- wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Po- 6 radni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka. 2. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, 2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 3. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 4. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

 

Rozdział III

Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 5 Zgodnie z Prawem Oświatowym (Dz. U. z 2017 r., poz.59) organami przedszkola są: 1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców. Dyrektor 1. Kompetencje Dyrektora: 1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz, 2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji, 3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, 4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących, 6) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,  7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola, 8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole, 9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 2. Zadania Dyrektora: 1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, 2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola, 3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, 4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego, 5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola 6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy, 7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców, 8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, 9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, 10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, 11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, 12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom, 13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, 16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,  17) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego. 3. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych: 1) wykonuje uchwały Rady Gminy Wrocław w zakresie działalności przedszkola, 2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom, 3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

§ 6 Rada Pedagogiczna 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni. 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady. 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola, 2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu, 3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 4) uchwalenie statutu przedszkola, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków, 6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola. 6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci, 2) projekt planu finansowego przedszkola,  3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola. 7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej. 8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Wrocław o odwołanie z funkcji Dyrektora. 9. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola. 10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów. 14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 7 Rada Rodziców 1. Rada Rodziców Przedszkola Publicznego nr 95 we Wrocławiu jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału. 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy. 5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.  6. Do kompetencji Rady Rodziców należy przede wszystkim: 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. 7. Do zadań Rady Rodziców należy przede wszystkim wszechstronne wspieranie i opiniowanie ogólnego trybu funkcjonowania placówki poprzez: 1) wspieranie kadry pedagogicznej w realizacji przyjętych przez przedszkole programów i projektów, 2) podejmowanie różnorodnych działań sprzyjających podnoszeniu jakości pracy placówki, 3) organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola, 4) podejmowanie działań służących zdobywaniu dodatkowych funduszy na rzecz placówki, 5) pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola, 6) wspieranie i pomoc w modernizacji bazy przedszkola, wzbogacenie jego wyposażenia w zabawki, sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne, 7) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci w postaci różnorodnych zajęć dodatkowych, 8) podejmowanie i proponowanie organom przedszkola działań integrujących rodziców i włączających ich do udziału w bieżących wydarzeniach życia przedszkolnego, 9) współpraca ze środowiskiem lokalnym. 8. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola. 9. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 8 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

Rozdział IV

Organizacja pracy przedszkola

§ 9 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok. 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora, po uzgodnieniu z Radą Rodziców. 3. Przedszkole pracuje cały rok z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej określonej w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny. 4. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje Dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku kalendarzowego do końca stycznia. 5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania w czasie przerwy wakacyjnej z usług przedszkola „pełniącego dyżur” jeżeli to przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. 6. Rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku u dyrektora w sprawie konieczności skorzystania ze świadczeń „przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny” do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego . 7. Dyrektor „przedszkola pełniącego dyżur” w porozumieniu z dyrektorem przedszkola podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia dziecka w czasie przerwy wakacyjnej. 8. Rodzic korzystający z usług „przedszkola pełniącego dyżur” zobowiązany jest do podpisania deklaracji, nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w „przedszkolu pełniącym dyżur”, wniesienia w pierwszym tygodniu pobytu dziecka opłaty za świadczenia tego przedszkola. 9. W przypadku mniejszej ilości dzieci w grupach Dyrektor może zmniejszyć ilość oddziałów (ferie, wakacje). 10. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku. 11. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 12. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych.

§ 10 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.  3. Dzieci w wieku 6 lat realizują obowiązkowe roczna przygotowanie przedszkolne. 4. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, Dyrektor organizuje indywidualne, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu Dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć. 7. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej placówce. 8. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, np. w domu rodzinnym. 9. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio: 1) z oddziałem przedszkolnym, albo; 2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola 3) w zakresie określonym w orzeczeniu, w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. 10. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. 11. Na wniosek nauczyciela prowadzącego indywidualne przygotowanie przedszkolne, Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych wychowanka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 12. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni. 13 14. Wychowankom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola. 15. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 16. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

§ 11 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 2. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym. 3. Przedszkole może organizować na wniosek rodziców płatne zajęcia dodatkowe dla dzieci. Zajęcia te odbywać się wówczas będą po godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 12 1. Organizację stałych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców. 2. Ramowy rozkład dnia obejmuje: 1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców, 2) następujące pory posiłków: – śniadanie: 8:30 – obiad: 12:00 – podwieczorek: 14:00 3. Podstawę programową realizuje się w ciągu 5 bezpłatnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 5. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.  § 13 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego. 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 3. Program wychowania przedszkolnego zawiera: 1) szczegółowe cele edukacyjne; 2) tematykę materiału edukacyjnego; 3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 4. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczodydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora. 5. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola. 6. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy. 7. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb: a) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, b) zajęcia rewalidacji indywidualnej, c) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia. 8. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych. 9. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca grupy składa wniosek do Dyrektora przedszkola o objęcie dziecka opieką Zespołu, o którym mowa w § 24 ust. 1. 10. Organizowane w przedszkolu konkursy, spartakiady, przeglądy i turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień oraz są sposobem prezentacji osiągnięć dzieci. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela. 11. Indywidualizacja pracy z wychowankiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka; 15 2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka; 3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętności dziecka; 4) umożliwianiu wychowankowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych; 5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac podczas zajęć. 12. W przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 13. Wychowankom przebywającym w przedszkolu nie wolno samowolnie wychodzić z sali, bez opieki nauczyciela lub innego pracownika przedszkola. 14. Nauczyciel zaznacza w dzienniku godzinę przyjścia i wyjścia dziecka, odnotowuje nieobecności. 15. Rodzice każdorazowo poinformowani są o planowanych zmianach w organizacji przedszkola przez wychowawcę oraz informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola. 16. Nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć. 17. Podczas zajęć zawsze należy przemyśleć organizacyjnie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać. 18. Przed opuszczeniem sali grupa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali. 19. Każda grupa ma swój kodeks zachowania, z którym wychowawcy zapoznają swoich wychowanków na początku września. 20. W przedszkolu mogą być robione zdjęcia przy różnych okazjach (zajęciach, imprezach przedszkolnych, uroczystościach). Rodzice na początku roku szkolnego, podpisują stosowne deklaracje, w których wyrażają bądź nie, zgodę.

§ 14 Zasady bezpieczeństwa 1. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel. 2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,  2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek, 3) zatrudnianie w każdym oddziale jednego lub więcej nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego, 4) zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela, 5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym, 6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem. 4. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań. 5. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną i karną. 6. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie przedszkola.

§ 15 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali, grupy (w sytuacjach wyjątkowych przekazują dziecko innemu pracownikowi przedszkola). Analogicznie, rodzice sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy. 2. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych 3. Punktualnie od godz. 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Do tego czasu, czyli do godziny 8.00, obowiązuje zasada, że nauczycielka która w danym dniu rozpoczyna pracę o godzinie 6.30 jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci z innych grup do momentu jak nie przyjdzie nauczycielka, która rozpoczyna pracę w godzinach późniejszych. 4. Od określonej w tygodniowym harmonogramie pracy godziny, nauczycielka przejmuje swoją grupę i odchodzi do swojej sali. Analogicznie jest po południu w momencie, gdy pracę kończy dany oddział.  Nauczycielka przekazuje swoje dzieci do grupy nauczycielki według rozkładu załączonego do aktualnego harmonogramu pracy. W innych sytuacjach (spornych), decyzję podejmuje dyrektor przedszkola, a w przypadku nieobecności dyrektora inny nauczyciel, który dołoży wszelkiej staranności, aby dzieci powierzone jego opiece były bezpieczne. 5. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie, aktywnie, a przede wszystkim bezpiecznie. 6. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego przez niego lub dyrektora pracownika przedszkola, sprawującego w danym momencie opiekę nad dziećmi. 7. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi. 8. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. 9. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci. 10. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie. 11. Nauczyciel stara się nie prowadzić rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi. 12. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na zajęcia w innej sali, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają. W szatni oraz toalecie dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola; woźne oddziałowe i pomoce nauczyciela zobowiązane są do monitoringu tych pomieszczeń. Każde dziecko w przedszkolu poruszające się „samo” na korytarzu musi wzbudzić zainteresowanie pracowników przedszkola i odpowiednią reakcję. 13. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do sprawdzanie zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenie dostępu dzieci do środków chemicznych. Woźne oddziałowe i pomoce nauczyciela zobowiązane są do zabezpieczenia, zamknięcia na klucz pomieszczenia, w którym znajdują się środki czystości.  14. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do karty ewidencji wyjść z podaniem miejsca i celu wyjścia.

§ 16 1. W przypadku, gdy dziecko samowolnie opuściło teren przedszkola, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 1) Powiadomić natychmiast dyrektora przedszkola i złożyć stosowne oświadczenia. 2) Powiadomić o zaginięciu dziecka pracowników. 3) Stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone życie i zdrowie dzieci pozostałych w grupie. 4) Podjąć akcję poszukiwawczą na terenie przedszkola i poza terenem rozdzielając zadania innym pracownikom. 5) Akcja musi być przeprowadzona sprawnie i szybko. 6) W momencie znalezienia dziecka należy udzielić pomocy pedagogicznej ewentualnie, gdy zachodzi taka potrzeba udzielić pomoc przedmedyczną lub wezwać lekarza, pogotowie. 7) Dyrektor uruchomi procedurę związaną z wyjaśnieniem zdarzenia i zebrania materiałów i dowodów. 8) W przypadku nie odnalezienia dziecka natychmiast zawiadomić policję. 9) Zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz rodziców/opiekunów dziecka. 10) Złożyć zeznanie dyrektorowi przedszkola. 11) Pozostać do dyspozycji policji.

§ 17 1. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji dziecka w momencie pojawienia się trudności wychowawczych – pogłębiona obserwacja dziecka, przegląd istniejącej dokumentacji dziecka (karta zapisu do przedszkola, karta informacyjna o dziecku, opinie i orzeczenia psychologiczne i medyczne). 2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów dziecka: 1) prowadzi rozmowy z dzieckiem; 2) wymienia spostrzeżenia z drugim nauczycielem pracującym w danej grupie, wspólnie z nim ustala plan działania i opracowuje go w terminie jednego miesiąca od momentu dostrzeżenia problemu; 3) zgłasza problem dyrektorowi przedszkola, ewentualnie przekazuje wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  3. Nauczyciel informuje rodziców o trudnościach wychowawczych lub edukacyjnych ich dziecka oraz zapoznaje ich z planem działań lub zakresem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jaka będzie dziecku udzielana. Rodzice pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z planem działań wychowawczych lub edukacyjnych. Jednocześnie zobowiązują się do rzetelnej współpracy. 4. Nauczyciel wspomaga rodziców w pracy z dzieckiem poprzez : 1) wskazanie odpowiadającej problemowi literatury, 2) przekazywanie propozycji zabaw i ćwiczeń, 3) dostarczanie wiedzy o instytucjach wspomagających rodzinę. 5. Na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje członków rady o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte działania. 6. Nauczyciel pracuje z dzieckiem według opracowanego programu, włącza do współpracy specjalistów zatrudnionych w przedszkolu. 7. Adekwatnie do rozpoznanych przyczyn organizowanie pomocy dzieciom w celu przezwyciężenia trudności: – dostosowanie form, metod pracy i wymagań do zaleceń psychologa lub opinii lub orzeczenia PP- P 1) praca indywidualna z dzieckiem, 2) indywidualizacja zadań stawianych dziecku, 3) ścisła współpraca z rodzicami. 8. W realizacji w/w. zadań współpracują: 1) nauczyciele wychowawcy, 2) psycholog 3) rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. 9. Nauczyciel na bieżąco informuje rodziców o przebiegu pracy z dzieckiem. 10. Kierując się dobrem dziecka w przypadku pojawiających się problemów rozwojowych i braku współpracy, dyrektor przeprowadza w obecności nauczycieli grupy rozmowę z rodzicami i sporządza z tego spotkania notatkę służbową. 11. Wszelkie sygnały na temat zachowania dziecka kierowane do nauczyciela muszą zostać odnotowane w zeszycie współpracy z rodzicami. 12. W sytuacji, kiedy dziecko w dalszym ciągu stwarza problemy wychowawcze a rodzic nie wykazuje należytej współpracy z wychowawcą, dyrektor przedszkola może skierować wniosek do Sądu Rodzinnego, w celu wglądu w sytuację rodzinną dziecka.

§ 18 1. Postępowanie nauczyciela wobec dziecka nadpobudliwego: 1) ustalanie stałych i jednoznacznych zasad, przypominanie dziecku obowiązujących zasadach oraz konsekwentne ich respektowanie, 2) stwarzanie dziecku „uporządkowanego świata”, 3) stosowanie krótkich, czytelnych komunikatów, 4) szukanie konstruktywnych form rozładowania nadruchliwości, 5) częste chwalenie dziecka, zauważanie drobnych sukcesów, 6) prowadzenie „zeszytu korespondencji”, 7) niekaranie dziecka za objawy niezależne od niego, 8) przygotowywanie dziecka na nową sytuację i ustalenie nieprzekraczalnych zasad, 9) rozkładanie trudniejszych zadań na etapy, dzielenie dłuższych poleceń na części, 10) dostosowanie tempa pracy do możliwości dziecka, 11) stosowanie przerw, zabaw ruchowych, 12) docenianie trudu włożonego w pracę dziecka nadpobudliwego, 13) stosowanie metod wyciszających, relaksujących. 1. Przedszkole zapewnia dzieciom nadpobudliwym zindywidualizowaną pracę w toku zajęć, 2. Rodzicom dziecka nadpobudliwego przedszkole oferuje: 1) stałą i systematyczną współpracę z wychowawcą, celem ustalenia wspólnych kierunków pracy z dzieckiem (wspólny front działania dom-przedszkole), 2) literaturę tematyczną, 3. Nauczyciele dzieci nadpobudliwych mają możliwość: 1) udziału w organizowanych przez przedszkole szkoleniach, 2) konsultacji ze specjalistami z PPP celem uzyskania wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem,

§ 19 1. W przypadku stwierdzenia, że dziecko źle się czuje, nauczyciel podejmuje następujące działania: 1) sprawdza objawy złego samopoczucia, ewentualnie mierzy dziecku temperaturę, 2) zasięga opinii dyrektora, który w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami i ustali z nimi dalsze postępowanie w sprawie dziecka lub bezpośrednio sam nauczyciel kontaktuje się z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola i pójścia z dzieckiem do lekarza,  3) zapewnia choremu dziecku do momentu przybycia rodzica spokój, jeśli jest taka możliwość odseparowanie od innych dzieci. 2. Nauczyciel podejmuje decyzję, o wezwaniu rodziców, kiedy: 1) w jego ocenie dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu, 2) jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach lub jeśli jego stan wymaga fachowej opieki, jest przy tym płaczliwe, zmęczone lub poirytowane, – ma apetyt gorszy niż zwykle, – ma gorączkę, 3) jeśli naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą. 3. Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu uważa się: 4) skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze); 5) oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku); 6) zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle; 7) system oddechowy: dziecko ma problemy z oddychaniem; 8) system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 2 godzin zwracało przynajmniej dwa razy (chyba że istnieje pewność, że wymioty nie są skutkiem choroby); 9) jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z ust; 10) ma symptomy poważnych chorób zakaźnych lub jeśli odczuwa ból zęba, gardła, ucha albo odczuwa mdłości, nawet jeżeli jego temperatura ciała jest nieznacznie podwyższona. 4. Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń (łącznie z podawaniem dziecku antybiotyków), aż do chwili powrotu dziecka do przedszkola. 5. W przypadku chorób zakaźnych nauczyciel informuje dyrektora przedszkola o rodzaju choroby i częstotliwości zachorowań w grupie. Ponadto sporządza informację dla rodziców o objawach choroby, czasie inkubacji, czasie trwania, okresie kwarantanny i umieszcza ją na tablicy informacyjnej. 6. W przypadku dziecka z chorobą przewlekłą nauczyciel podejmuje następujące działania: 11) zwraca się do rodziców dziecka o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o rodzaju choroby przewlekłej u dziecka oraz o udzielenie szczegółowych informacji na temat choroby i wynikających z niej ograniczeń, które zakłócają możliwość normalnego funkcjonowania, 12) opracowuje procedurę postępowania z chorym dzieckiem, uwzględniając zakres czynności podejmowanych przez nauczyciela, mające na celu pomóc dziecku w funkcjonowaniu podczas pobytu w przedszkolu oraz formy współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi,  13) dostosowuje formy pracy dydaktycznej, dobór treści, metod i form organizacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i obejmuje go programem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 20 1. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu. 2. Codziennie rano pracownik (konserwator lub woźna w sytuacji nieobecności konserwatora) ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku. Nie zwalnia to jednak nauczyciela z obowiązku sprawdzenia sprzętu, z którego korzystają dzieci. 3. Nauczyciel idąc z dziećmi do szatni w celu wyjścia i ubrania dzieci do ogrodu przedszkolnego czy na wycieczkę, spacer itp., w sali pozostawia dzieci, przelicza je i przekazuje grupę pod opiekę wyznaczonego przez siebie pracownika. Idzie po swoje osobiste rzeczy i z grupą udaje się do szatni. Do szatani zawsze idzie nauczyciel i osoba wspomagająca grupę. W szatani musza być dwie osoby dorosłe. Nauczyciel przebywa zawsze w szatni razem z dziećmi. 4. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim, kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń. 5. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym dzieci najmłodszych, wraz z nauczycielką przebywa pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa. Nauczycielki z pozostałych grup same decydują o tym, czy potrzebują wsparcia innego pracownika. 6. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. 7. Dzieci mogą przebywać w ogrodzie przedszkolnym wyłącznie pod opieką nauczycielki lub innej osoby dorosłej. 8. Podczas zabawy dzieci przestrzegają ustalonych wcześniej zasad bezpieczeństwa. 9. Na teren placu zabaw zabrania się wprowadzać psy, śmiecić. 10. Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do tego przedszkola. 11. Dzieciom nie wolno: 1) spychać się ze zjeżdżalni i innych sprzętów stanowiących wyposażenie ogrodu; 2) podchodzić zbyt blisko huśtawki, która jest w ruchu; 3) huśtać się zbyt wysoko; 4) obsypywać się piachem; 5) niszczyć sprzętu ogrodowego; 6) wychodzić samowolnie z ogrodu przedszkolnego; 7) załatwiać czynności fizjologicznych na terenie ogrodu przedszkolnego;  8) zrywać ani jeść owoców znajdujących się w ogrodzie; 9) odchodzić z ogrodu przedszkolnego bez pożegnania z nauczycielką. 12. Zabawki z kosza z zabawkami w ogrodzie przedszkolnym może wyjmować wyłącznie nauczycielka opiekująca się daną grupą dzieci. 13. Nauczycielka rozdziela zabawki pomiędzy dzieci. 14. Nauczycielka pomaga korzystać dzieciom z zabawek i urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw. 15. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko pod nadzorem nauczyciela 16. Nauczycielka dba o to, aby dzieci po zabawie uprzątnęły zabawki, po czym odkłada je na wyznaczone miejsce. 17. Nauczycielka dba o to, aby dzieci zarówno wchodząc na plac zabaw, jak i schodząc z niego poruszały się w zwartej kolumnie. 18. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek dbać o kwiaty i rośliny znajdujące się na terenie placu zabaw oraz zgłaszać dyrektorowi wszelkie uszkodzenia sprzętu.

§ 21 Wycieczki 1. Wycieczki przedszkolne organizowane są zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oraz „Regulaminem organizacji spacerów i wycieczek organizowanych przez Przedszkole nr 95 we Wrocławiu”. 2. Plan wycieczek na rok szkolny zatwierdza Dyrektor Przedszkola. 3. Zasady organizacji wycieczki autokarowej: 10) pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci w wieku do 18 lat , oznakowany jest z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. 11) W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba, że są wykonane z materiału odblaskowego. 12) Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania 13) Kierowca musi posiadać potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę. 14) Opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej pojazdów. 15) Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe. 16) g) Przejście w autokarze musi być wolne. 17) Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru. 18) Wychowankowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy opiekunach. 24 19) Należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia. 20) Kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy. 21) Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach. 22) Napoje powinny być zabezpieczone w torbach uczestników wycieczki tak, aby nie wylały się. 23) Jeżeli przejazd przekracza 4 godziny należy zaplanować 40 minutową przerwę na posiłek. 24) Przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na terenie specjalnych parkingów. 25) W czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania. 26) Po każdej przerwie opiekun sprawdza obecność uczestników. 27) Opiekunowie wycieczki dbają o ład i porządek w autokarze (zasady czystości ustalone z kierowcą). 4. Zasady poruszania się z grupą w miastach 1) W trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi idącm na końcu zamykał ją . 2) Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z wychowanków pozostał za nim. 3) Obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego , aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy. 4) Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 5) Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem. 6) W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy pociągu, tramwaju, metra), 5. Zasady organizacji wycieczki pieszej 1) Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 2) Przy wyjściu dzieci poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony co najmniej jeden opiekun dla grupy 15 dzieci. 3) Przy korzystaniu ze środków komunikacji opieka musi być zwiększona w zależności od odległości, a także wieku wychowanków. Jeśli wycieczka będzie się odbywała poza miejscowością, w której jest siedziba przedszkola jeden opiekun powinien przypadać dla grupy do 10 dzieci. 25 4) W przypadku dzieci do lat 10 poruszających się w kolumnie, stosuje się przepisy o ruchu pojedynczego pieszego (art. 11 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym). Kierownik takiej kolumny prowadzi ją po jezdni tylko wtedy, gdy nie ma chodnika lub pobocza i porusza się lewą stroną jezdni. 5) Piesi poniżej 10 lat nie mogą przebywać na jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności (np. o zmroku). 6) Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy wycieczki byli wyposażeni w elementy odblaskowe.

§ 22 Obowiązki nauczyciela 1. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę. 2. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela zobowiązujące. 3. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy (pomoc nauczyciela, woźna) lub inny pracownik przedszkola. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum. 4. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany: 1) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie konieczności wezwać 2) pogotowie ratunkowe; 3) zabezpieczyć pozostałe dzieci w grupie, podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do 4) dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola); 5) zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka; 6) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola; 7) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę; Dyrektor przedszkola zobowiązany jest powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkimi zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. Procedura powypadkowa określona jest w instrukcji BHP obowiązującej w Przedszkolu pod nazwą: Program instruktażu ogólnego dla nowo przyjętych pracowników Przedszkola nr 95 we Wrocławiu.

§ 23 Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 1. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. 2. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia, czyli od 6.30 do 8.30, a odbierane od 14.15 do 17.00, tj. do czasu zamknięcia placówki. Inne godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic zobowiązany jest uzgodnić z wychowawcą grupy. 3. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. 4. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci: 1) Wychowankowie przychodzą do przedszkola od godz. 6.30 2) Do momentu przekazania dziecka nauczycielowi, za dzieci przebywające w szatni poza salami odpowiada za bezpieczeństwo dziecka rodzic/opiekun. 3) Wychowankowie podczas pobytu w przedszkolu są pod stałą opieką nauczycieli. 4) Rodzice/prawni opiekunowie odbierają swoje dzieci bezpośrednio z sali. Jeśli dzieci przebywają na terenie ogrodu przedszkolnego, rodzic/ opiekun ma bezwzględny obowiązek zgłosić fakt odbioru nauczycielowi. 5) Wychowankowie odbierani są z przedszkola do godz. 17.00 5. Rodzice/prawni opiekunowie niemogący osobiście odebrać dziecka z przedszkola, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi upoważnienia w formie pisemnej (w nagłych przypadkach telefonicznie) kto w danym dniu zabierze dziecko z przedszkola. 6. Nauczyciele z danej grupy na początku roku szkolnego sporządzają wykaz osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka. Przyjmuje się zasadę, że rodzice/opiekunowie prawni dziecka są z mocy prawa upoważnieni do w/w czynności. 7. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby przez nich upoważnione (pisemne oświadczenie jest składane na początku roku szkolnego) 8. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy. W momencie odebrania dziecko przez rodzica, dziecko na terenie przedszkola jest już pod opieką rodzica. 9. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe. Odbieranie dziecka przez osoby, dni i godziny wskazane w orzeczeniach sądowych są dla nauczyciela wiążące. W przypadkach, gdy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie odbioru dziecka i nie realizują wskazań sądowych, dyrektor przedszkola lub dyżurujący nauczyciel powiadamia policję. 10. W pierwszych dniach września nauczyciele weryfikują wykaz osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka: 27 6) zbierają od rodziców upoważnienia według przyjętego przez przedszkole wzoru w których rodzice upoważniają do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola inne osoby, przejmując za nie odpowiedzialność w tym czasie, 7) gromadzą i przechowują upoważnienia w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego, 8) zamieszczają nazwiska dzieci i wykaz osób upoważnionych do ich przyprowadzania i odbierania z przedszkola w dzienniku zajęć przedszkola, 9) sporadyczny, nagły odbiór dziecka z przedszkola przez osoby nie umieszczone w wykazie powinien być udokumentowany odręcznie napisanym przez rodziców, wysłany faksem, mailem lub przekazany osobiście. Oświadczenie to zamieszcza się w teczce wychowawcy, 10) nauczyciel ma obowiązek poinformować innych nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem o wyżej wymienionym oświadczeniu. 11. Procedura gromadzenia wyżej wymienionej dokumentacji powtarzana jest w każdym roku szkolnym. 12. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe). 13. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. 14. W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 17:15, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 15. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 18:15). 16. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia policję – wydział do spraw dla nieletnich o niemożności skontaktowania się z rodzicami (Tel. 71 363-14-21, 71 340-41-04, 71 340-41-16) 17. Rodzice zobowiązani są wiedzieć, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi do przedszkola. W przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy dziecku zabrać te przedmioty. Rodzic zobowiązany jest sprawdzić kieszenie dziecka, czy dziecko czegoś nie ukrywa. 18. Do przedszkola nie wolno dawać dzieciom telefonów komórkowych ani innych wartościowych przedmiotów. 19. W wyznaczonym przez nauczyciela grupy dniu, dzieci mogą przynieść swoje zabawki z domu. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic. 20. Decyzję o noszeniu przez dziecko kolczyków w przedszkolu rodzic potwierdza podpisują oświadczenie. Przedszkole nie odpowiada za zgubioną biżuterię. 21. W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice.

§ 24 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności: 1) ustalenie, na podstawie orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, 2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb, 3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka, 4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. 2. Współpraca zespołu z rodzicami to: 1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania, 2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, 3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 25 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu (w tym logopeda). 29 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: 1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 2) porad i konsultacji, 3) zajęć rozwijających uzdolnienia 4) warsztatów i szkoleń. 5. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 26 Usługi przedszkola 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola. a) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godziny; przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.00 b) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym (poza dziećmi realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne) korzystają z 5 bezpłatnych godzin nauczania, wychowania i opieki dziennie, c) dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym korzystają z usług przedszkola bezpłatnie d) czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku, 2. Naliczanie opłat dokonywane jest na podstawie ewidencji pobytu dziecka w oparciu o system elektroniczny lub w formie papierowej poprzez rejestrację wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola. 3. Bieg czasu liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego, a w przypadku, gdy nie ma takiego systemu od momentu zarejestrowania dziecka u nauczycielki, natomiast koniec pobytu od czasu zarejestrowania w systemie elektronicznym lub ręcznym (papierowym) u nauczycielki. 4. W przypadku systemu elektronicznego, w momencie gdy rodzic nie zarejestruje momentu wejścia lub wyjścia dziecka czas pobytu dziecka liczy się analogicznie od otwarcia lub do zamknięcia przedszkola. 5. Rodzic zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń Przedszkola do 15 dnia następnego miesiąca na wskazany rachunek bankowy przedszkola, 6. Na miesięczną opłatę z tytułu świadczonych usług składającą się: a) opłaty pokrywające koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków w kwocie wynikającej z kalkulacji za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu, 30 b) opłaty za zajęcia nauczania, wychowania i opieki powyżej 5 bezpłatnych godzin, w kwocie wynikającej z faktycznie zrealizowanych godzin za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu. 7. Ustala się opłatę w wysokości 1zł za każdą zrealizowaną pełną godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w

§ 26, pkt. 1 b, w okresie rozliczeniowym 1 miesiąca. 8. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy. 9. Informacja o wysokości opłaty będzie przekazywana rodzicowi w sposób ogólnie przyjęty w placówce. 10. Wnoszona przez Rodzica miesięczna opłata, o której mowa w § 26, pkt. 6, w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć wychowawczych, a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków. 11. Z wyżywienia w placówce mogą korzystać dzieci oraz pracownicy Przedszkola nr 95 12. Kuchnia wydaje posiłki od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -8:30 –śniadanie, 12:00 -12:30– obiad i 14:00-14:30 – podwieczorek 13. W szczególnych przypadkach (wycieczki, imprezy przedszkolne, itp.), dyrektor może zmienić godziny i organizacje wydawania posiłków. 14. Jadłospis na dany tydzień wywieszany jest w holu przedszkola. 15. Stawkę dziennego wyżywienia dzieci stanowią koszty przygotowania posiłków zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów 16. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków: 1) za jeden obiad pobiera się opłatę w wysokości 50 % stawki dziennej, 2) za dwa posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) pobiera się opłatę w wysokości 75 % stawki dziennej; 3) za jeden posiłek (śniadanie lub podwieczorek) pobiera się opłatę w wysokości 25 % stawki dziennej; 17. Koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu pokrywane są przez rodziców lub na ich wniosek przez MOPS. 18. Zasady odpłatności za wyżywienie w przedszkolu: 1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej, 3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków: a. śniadanie, b. śniadanie, obiad, c. śniadanie, obiad, podwieczorek, d. obiad, podwieczorek. 19. W przedszkolu przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietą ogólnoprzedszkolną. 31 20. Za zgodą i w porozumieniu z dyrektorem przedszkola dopuszcza się, w szczególnych przypadkach, stosowane diet wykluczających mleko krowie i na wymienionych poniżej zasadach : – mleko, kawa z mlekiem, kakao – zastępujemy – herbatą – zupa mleczna – zastępujemy dodatkową kanapką – zupy obiadowe – niezabielane desery mleczne (serki, jogurty, budynie itp.) zastępujemy kanapką lub deserem owocowym 21. Wniosek o przygotowanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienia innymi rodzic składa do dyrektora przedszkola. 22. Do wniosku rodzic dołącza zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zastosowania eliminacji składników-alergenów niekorzystnych dla zdrowia. 23. W przypadku dziecka z dietą wykluczającą produkty mleczne rodzic pokrywa całkowite koszty posiłku. 24. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole w terminie określonym w Umowie o świadczenie usług przedszkola. 25. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z przygotowanych w placówce posiłków na zasadach pełnej odpłatności. 26. Na pełny koszt przygotowania posiłku składa się koszt zakupu produktów żywności zużytych do przygotowania posiłków oraz wydatki poniesione na przygotowanie posiłku 27. Personel opłaca obiady przelewem na konto, z góry za dany miesiąc, do 15 – go dnia miesiąca. 28. Wpłaty za niewykorzystane obiady będą zwracane w formie odpisu w następnym okresie rozliczeniowym.

§ 27 Rekrutacja 1. Dzieci korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. 2. Dziecko może kontynuować pobyt w przedszkolu w przypadku gdy rodzice dziecka złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny. 3. W przypadku nie złożenia przez rodziców dziecka, w wyznaczonym terminie, Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, nie zostanie przyjęte na następny rok szkolny, a zwolnione miejsce zostaje wykazane do procesu rekrutacji. 4. Dziecko, którego rodzice nie złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, może wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z zasadami przyjętymi do procesu rekrutacji.

§ 28 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na podstawie wniosku rekrutacyjnego. 2. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata 4. I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 32 5. II etap rekrutacji prowadzony jest w przypadku dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami w danej grupie wiekowej po I etapie rekrutacji i odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. 6. Po zakończeniu II etapu rekrutacji i w trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka na wolne miejsce w przedszkolu decyduje Dyrektor po indywidualnym rozpoznaniu pisemnego podania rodzica (prawnego opiekuna). 7. Zasady i kryteria naboru w I etapie określa załącznik nr 1 do statutu przedszkola. 8. Terminy I i II etapu rekrutacji oraz zasady korzystania z systemu elektronicznego podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.wroclaw.pl/edukacja oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola.

§ 29 1. Dziecko, które przyjmowane jest po raz pierwszy do przedszkola powinno mieć opanowane podstawowe czynności samoobsługowe w zakresie toalety i spożywania posiłków. 2. Dopuszcza się możliwość korzystania z usług przedszkola dzieciom różnych narodowości i różnych wyznań, gwarantując: 1) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania odrębności narodowej i religijnej, 2) opiekę w czasie zajęć, w których nie mogą uczestniczyć ze względu na swą kulturową odrębność – z zastrzeżeniem konieczności pełnej akceptacji przez rodziców warunków w jakich funkcjonuje przedszkole (organizacja, język, kultura, obyczaje, żywienie, itp.). 3. W przypadku nieujawnienia, bądź nieudokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do przedszkola, na wniosek nauczycielki oddziału i Rady Pedagogicznej, Dyrektor zobowiązuje rodziców dziecka do dostarczenia orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka do przedszkola z podaniem uzasadnienia (wskazania lub przeciwwskazania do przebywania w typowej grupie przedszkolnej);

§ 30 1. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola, w trakcie roku szkolnego, w przypadku gdy: 1) zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat, 2) placówka dysponuje wolnymi miejscami, 3) do przedszkola uczęszcza rodzeństwo.

 

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 31 1. Przedszkole nr 95 we Wrocławiu zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy. 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych. 4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy: 1) sumienne i staranne wykonywanie pracy, 2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce, 3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku, 4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych, 5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia, 6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

§ 32 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka. 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość. 3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. 4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi. 5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci. 6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy. 7. Nauczyciel realizujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie. 8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 34 9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują: 1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści, 2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej, 3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego. 10. Inne zadania nauczycieli: 1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, 4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, 5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego, 6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń, 7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci, 8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice, 9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) realizacja zaleceń Dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących, 11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, 35 12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, 13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci, 15) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych, 16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej, 17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu: a. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, b. ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, c. włączenia ich w działalność przedszkola, 18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy, 19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw, 20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych, 21) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej, 22) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki. 11. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka, 2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń, 3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, 4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 12. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest: 1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu, 2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie.

§ 331. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców. 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy: 1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora, 2) Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

§ 34 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele: 1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka, 2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka, 3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną, 4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość. 3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie: 1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednotygodniowym, 2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności, 3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym, 4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich. 4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez: 1) wywiad z rodzicem i dzieckiem, 2) kartę pracy indywidualnej, 3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego. 5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykracza- 37 jące poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego. 6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z: 1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 we Wrocławiu 2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznych we Wrocławiu 7. Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego dziecka i problemów dydaktyczno-wychowawczych z nim związanych rodzice uzgadniają z nauczycielami grupy, specjalistami w przedszkolu – z zakresu pomocy psychologicznej, logopedą. Jeżeli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do Dyrektora Przedszkola. 8. Do kontaktów z Dyrektorem Przedszkola w sprawach ogólnych, dotyczących całej grupy, uprawnieni są przedstawiciele oddziałowych Rad Rodziców, Rady Rodziców. 9. Zebrania wychowawców grup z Rodzicami odbywają się co najmniej 3 razy w roku. 1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych), 2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających, 3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę. 10. Rodzice bezpośrednio kontaktują się z nauczycielem w czasie zebrań ogólnych oraz w razie potrzeby wcześniej ustalonej z rodzicami poza godzinami pracy z dziećmi z wykluczeniem przypadków nagłych. Możliwy jest także kontakt telefoniczny, e-mailowy na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. 11. Określa się następujący sposób przyjmowania i załatwiania spraw: 1) Dyrektor przedszkola przyjmuje podania, wnioski, skargi i pisma interesantów (korespondencję można kierować również drogą elektroniczną na adres: sekretariat.p095@wroclawskaedukacja.pl). 2) Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. 3) Dyrektor przedszkola udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. 4) Godziny urzędowania dyrektora zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w holu głównym.

§ 35 1. Każdy członek społeczności przedszkolnej oraz inne osoby mogą składać do Dyrektora przedszkola skargi i wnioski dotyczące, w szczególności pracy przedszkola i wykonywanych zadań statutowych. 2. Skargi anonimowe pozostawia się bez rozpoznania. 3. Po wpłynięciu skargi Dyrektor przedszkola niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w celu przeanalizowania, 4. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie, ani też innej osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

§ 36 1. W celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno – porządkowych w przedszkolu zatrudnia się : intendenta, referenta, pomoc nauczyciela, kucharza, pomoc kuchenną, konserwatora, woźne. 2. Każdy pracownik zobowiązany jest wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa i umowy o pracę. 3. Pracownicy są zobowiązani w szczególności : 1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy; 2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku; 3) przestrzegać przepisów oraz zasad BHP i PPOŻ; 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie, oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody; 5) przestrzegać tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach; 6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 7) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 8) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem; 9) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim, stosować się do wskazań lekarskich; 10) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym niebezpieczeństwie; 11) współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. W oddziale dzieci 3 – letnich, w celu zapewnienia właściwych warunków opiekuńczo- wychowawczych zatrudnia się pomoc nauczyciela. 5. W celu zapewnienia właściwych posiłków, z uwzględnieniem dietetyki i norm żywieniowych zatrudnia się kucharza i pomoce kuchenne. 39 6. W przedszkolu zatrudnia się konserwatora – ogrodnika, do obowiązków którego należy dbałość o stan techniczny urządzeń, zapewnienie odpowiedniego stanu estetyczno-porządkowego wokół przedszkola oraz dokonywanie bieżących napraw. 7. Zatrudniony intendent prowadzi magazyny, dokumentację magazynową, dokonuje i rozlicza zakupy, zbiera odpłatność, zabezpiecza gotówkę. 8. W przedszkolu zatrudniony jest referent, którego zadaniem jest pomoc w prowadzeniu kancelarii, sporządzanie sprawozdań statystyki GUS, MEN i innych oraz pomoc intendentowi. 9. Szczegółowe zakresy czynności pracowników omawia zakres obowiązków pracownika, znajdujący się w jego aktach. 10. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 11. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.

 

Rozdział VI

Wychowankowie przedszkola i ich rodzice

§ 37 Rodzice 1. Rodzice mają prawo do: 1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych; 2) znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych; 3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju 4) konsultacji indywidualnych z wychowawcą 5) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych; 6) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami; 7) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu; 8) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy 9) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.; 10) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola; 40 11) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych; 12) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców; 13) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu. 2. Rodzice mają obowiązek: 1) znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutowych; 2) respektować uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 3) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu; 4) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola; 5) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta; 6) przyprowadzać i odbierać dzieci w godzinach zadeklarowanych w umowie lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo; 7) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola; 8) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe, bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków; 9) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka; 10) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne; 11) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.); 12) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole; 13) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego; 14) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń; 15) informować telefonicznie lub osobiście Dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka; 16) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie (przybory, pomoce, przedmioty i ubrania); 17) zgodnie z zapisem Konwencji o prawach dziecka, zapewnić dziecku wypoczynek (przerwę w uczęszczaniu do przedszkola), jeśli to możliwe w okresie wakacyjnym; 18) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku. 41 3. Rodzic zobowiązuje się do: 1) powiadomienia Przedszkola o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności dziecka; 2) złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w Przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni kalendarzowych.

§ 38 Wychowankowie 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami. 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe) oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologicznopedagogicznych. 4. Wychowanek przedszkola ma prawo do: 1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, 2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju, 3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi, 4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu, 5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym, 6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych. 5. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do: 42 1) akceptacji takim jakim jest, 2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, 5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, 6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony, 7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony, 8) zdrowego jedzenia. 9) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 10) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania; 11) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej; 12) poszanowaniu jego godności osobistej; 13) poszanowaniu własności; 14) opieki i ochrony; 15) partnerskiej rozmowy na każdy temat; 16) indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w § 16 ust. 6; 17) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu; 18) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych; 6. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości, 2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola, 3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, 4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu. 5) szanować kolegów i wytwory ich pracy; 6) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki; 7) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu; 43 8) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa; 9) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 10) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne; 11) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych; 12) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela 7. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.

§ 39 Nagrody i kary 1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone: 1) ustną pochwałą nauczyciela. 2) pochwałą do rodziców, 3) nagrodą rzeczową, 4) listem gratulacyjnym, 5) pochwałą Dyrektora, 6) odznaką honorową przedszkola. 2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu: 1) reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania, 2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza, 3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy, 4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw. 3. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. 4. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, worek ze strojem gimnastycznym (5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

§ 40 Skreślenie z listy 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach: 1) podania przez Rodziców / prawnych opiekunów we wniosku rekrutacyjnym informacji niezgodnych ze stanem faktycznym 2) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni, w ciągu 7 dni od powrotu dziecka. 3) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania. 4) nieprzestrzegania zapisów statutu 2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci: 1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych, 2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna, 3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach, 4) rozmowy z Dyrektorem, 3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę: 1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru, 2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami, 3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS, PPP. 4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka, 5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków, 6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług. 4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej. 45 5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem dyrektora do Kuratora Oświaty we Wrocław

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 41 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor

§ 42 1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut. 2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu. 3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola. 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola nr 95 we Wrocławiu z dnia 31. X. 2017 r 5. Statut Przedszkola nr 95 we Wrocławiu w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01. 05. 2018 roku.